O.V. Fomin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv | BGCI